ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №26 „КАЛИНА“

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 05.06.2019 Г. 15:30 ЧАСА

Пазарни проучвания – публикувана на 05.06.2019 г. в 15:30 ч.

Пр. 4 Констативен протокол за недостатъци – публикувана на 05.06.2019 г. в 15:30 ч.

Пр.3 Приемо-предвателен протокол – публикувана на 05.06.2019 г. в 15:30 ч.

Проект на договор – публикувана на 05.06.2019 г. в 15:30 ч.

Техническа спецификация – разяснения – публикувана на 05.06.2019 г. в 15:30 ч.

Техническа спецификация – специфични изисвания – публикувана на 05.06.2019 г. в 15:30 ч.

Документация – публикувана на 05.06.2019 г. в 15:30 ч.

Образец – Приложение към ценово предложение – публикувана на 05.06.2019 г. в 15:30 ч.

Образци ДГ № 26 – публикувана на 05.06.2019 г. в 15:30 ч.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, аол3 от ЗОП – публикувана на 05.06.2019 г. в 15:30 ч.

Информацията за поръчката е публикувана в РОП под № 9088883 – публикувана на 05.06.2019 г. в 15:30 ч.

Отговор на въпроси относно искане за разяснение по документацията за участие 1 – публикувана на 11.06.2019 г. в 14:30 ч.

Отговор на въпроси относно искане за разяснение по документацията за участие 2 – публикувана на 11.06.2019 г. в 14:30 ч.

Образец количествено-стойностна сметка – публикувана на 11.06.2019 г. в 14:30 ч.

Протокол на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП – публикувана на 26.06.2019 г. в 16:30 ч.