ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №26 „КАЛИНА“

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 10.06.2020 Г. 18:30 ЧАСА

Пр. 4 Констативен протокол за недостатъци – публикувана на 10.06.2020 г. в 18:30 ч.

Пр.3 Приемо-предвателен протокол – публикувана на 10.06.2020 г. в 18:30 ч.

Проект на договор – публикувана на 10.06.2020 г. в 18:30 ч.

Техническа спецификация – разяснения – публикувана на 10.06.2020 г. в 18:30 ч.

Техническа спецификация – специфични изисвания – публикувана на 10.06.2020 г. в 18:30 ч.

Документация – публикувана на 10.06.2020 г. в 18:30 ч.

Образец – Приложение към ценово предложение – публикувана на 21.07.2020 г. в 15:30 ч.

Образци ДГ № 26 – публикувана на 10.06.2020 г. в 18:30 ч.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, аол3 от ЗОП – публикувана на 10.06.2020 г. в 18:30 ч.

Информацията за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – публикувана на 10.06.2020 г. в 18:30 ч.

Протокол на основание чл.192, ал.4 от ЗОП – публикувана на 21.07.2020 г. в 15:30 ч.