ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №26 „КАЛИНА“

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 09.11.2020 Г. 16:30 ЧАСА

Документация – публикувана на 09.11.2021 г. в 16:30 ч.

Техническа спецификация – публикувана на 09.11.2021 г. в 16:30 ч.

Техническа спецификация(разяснения) – публикувана на 09.11.2021 г. в 16:30 ч.

Проект на договор – публикувана на 09.11.2021 г. в 16:30 ч.

Образец №1 Техническо предложение – публикувана на 09.11.2021 г. в 16:30 ч.

Образец №2 Декларация лични данни – публикувана на 09.11.2021 г. в 16:30 ч.

Образец 3 Ценово предложение – публикувана на 09.11.2021 г. в 16:30 ч.

Образец 3.1 Приложение към ценовото предложение – публикувана на 09.11.2021 г. в 16:30 ч.